Khuyến mãi Khuyến mãi

Chính sách và quy định chung

Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến của trang web/ứng dụng này. Bằng việc sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Trong Điều Khoản và Điều Kiện này, các thuật ngữ sẽ có ý nghĩa như sau:
 • a. “Khách Hàng” hoặc “bạn” có nghĩa là bạn và tất cả những ai đặt hàng để mua Sản Phẩm trên trang web/ứng dụng này bằng việc đăng nhập vào trang web/ứng dụng.
 • b. “Lavistore” hoặc “chúng tôi” có nghĩa là Hộ kinh doanh Lavistore (Mã số thuế 8828979195-001), tức người bán các Sản Phẩm thông qua Lavistore.vn.
 • c. “Lavistore.vn” có nghĩa là phương tiện mà theo đó Sản Phẩm được bán cho khách hàng bởi Lavistore thông qua trang web: Lavistore.vn và/hoặc ứng dụng Lavistore Vietnam sở hữu bởi Lavistore.
 • d. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là các phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, biểu tượng, tên, hình ảnh, và thiết kế mà theo đó các quyền sở hữu trí tuệ được công nhận, bao gồm (nhưng không giới hạn) bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu hoặc bản quyền, tên thương mại, nhận diện thương mại, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, và các quyền tài sản khác (bất kể có được đăng ký hoặc có thể đăng ký bằng bất kỳ phương tiện nào hay không), và quyền nộp đơn đăng ký và bảo hộ đối với bất kỳ đối tượng nào nói trên.
 • e. “Đăng Nhập” có nghĩa là tên truy cập của Khách Hàng trên Lavistore.vn bằng thông tin đăng ký của Khách Hàng đó.
 • f. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do bạn gửi đi để mua Sản Phẩm từ Lavistore.vn bằng việc Đăng Nhập của bạn.
 • g. Sản Phẩm có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được bán bởi Lavistore.vn.
 • h. Điều Khoản và Điều Kiện có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định tại đây bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản và điều kiện này tại từng thời điểm.
 1. Việc bán các Sản Phẩm bởi Lavistore thông qua trang web/ứng dụng này sẽ tuân theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện này.  Bằng việc gửi Đơn Đặt Hàng để Lavistore.vn xử lý, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản và Điều Kiện dưới hình thức mà các Điều Khoản và Điều Kiện xuất hiện tại thời điểm Đơn Đặt Hàng của bạn được gửi đi để xử lý.
 2. Khách Hàng đồng ý sẽ hoàn tất quy trình đăng ký theo yêu cầu của Lavistore thể hiện tại trang web/ứng dụng này. Khách Hàng sẽ cung cấp cho Lavistore thông tin hoàn chỉnh và cập nhật mới nhất, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng cung cấp cho Lavistore bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh (hoặc sẽ trở thành thông tin không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh), Lavistore có quyền ngưng hoặc chấm dứt việc đăng ký của Khách Hàng đó và/hoặc từ chối việc sử dụng trang web/ứng dụng này trong hiện tại hoặc tương lai của Khách Hàng đó.
 3. Bất kỳ công dân nào từ 16 tuổi trở lên đang cư trú tại Việt Nam đều có thể đăng ký tài khoản trên Lavistore.vn. Lavistore có quyền từ chối hồ sơ đăng ký và chấm dứt việc đăng ký của bất kỳ Khách Hàng nào vì bất kỳ lý do gì. Một khi Khách Hàng hoàn tất và gửi thông tin đăng ký, việc này sẽ được xem là Khách Hàng đã lựa chọn nhận email và tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi.
 4. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng được tạo dưới thông tin Đăng Nhập của Khách Hàng và đồng ý bồi thường cho Lavistore đối với tất cả các yêu cầu bồi thường, các khoản bồi thường do bên thứ ba yêu cầu phát sinh từ hành động đặt hàng của bất kỳ người nào dưới thông tin Đăng Nhập của Khách Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin đăng ký của mình. Khách Hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho Lavistore trong trường hợp có sự sử dụng trái phép tài khoản Đăng Nhập của Khách Hàng.
 5. Khách Hàng có thể đặt hàng thông qua trang web/ứng dụng này. Việc một Sản Phẩm hoặc dịch vụ nào đó được hiển thị trên trang web/ứng dụng tại một thời điểm cụ thể không có nghĩa là Sản Phẩm hoặc dịch vụ đó vẫn luôn có sẵn tại mọi thời điểm. Nếu không còn đủ hàng trong kho, chúng tôi buộc phải hủy Đơn Đặt Hàng và sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng cho đến khi chúng tôi chấp thuận Đơn Đặt Hàng bằng việc gửi một email tiếp theo để xác nhận sự chấp thuận của chúng tôi đối với Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng.
 6. Lavistore sẽ nỗ lực để đáp ứng Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng đã đặt thông qua Lavistore.vn.  Tuy nhiên, Lavistore sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Lavistore từ chối toàn bộ hoặc một phần của Đơn Đặt Hàng vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thay đổi không thể thấy trước được đối với Sản Phẩm (tùy từng trường hợp) hoặc do Sản Phẩm không có sẵn. 
 7. Việc truy cập vào Lavistore.vn được thực hiện thông qua sử dụng mật khẩu cá nhân.  Khách Hàng có nghĩa vụ bảo mật mật khẩu này nhằm tránh hành vi sử dụng trái phép.  Khách Hàng đồng ý chấp nhận mọi trách nhiệm đối với mọi hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu Đăng Nhập của Khách Hàng.  Lavistore sẽ nỗ lực để ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép vào Lavistore.vn.  Tuy nhiên, Lavistore sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại nào phát sinh do bên thứ ba xâm nhập trái phép vào trang web/ứng dụng của Lavistore.
 8. Tất cả hình ảnh của Sản Phẩm hiển thị trên trang web/ứng dụng này chỉ cho mục đích minh họa nhằm giúp Khách Hàng dễ nhận diện Sản Phẩm.  Kích thước và màu sắc thật của Sản Phẩm có thể có khác biệt và các thông số này không được phản ánh chính xác trên vỏ bọc đóng gói Sản Phẩm mà Khách Hàng nhận được do việc điều chỉnh và cải thiện đóng gói Sản Phẩm.
 9. CHUYỂN RỦI RO: Tất cả rủi ro đối với Sản Phẩm sẽ chuyển sang cho Khách Hàng tại thời điểm giao hàng đến địa chỉ giao hàng của Khách Hàng.  Tuy nhiên quyền sở hữu đối với Sản Phẩm vẫn thuộc về Lavistore cho đến khi việc thanh toán cho Sản Phẩm được hoàn tất.
 10. TRÁCH NHIỆM
  a. Trách nhiệm của Lavistore dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ khiếm khuyết hoặc không tuân thủ của Sản Phẩm hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của Lavistore trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá giá trị của Sản Phẩm.
  b. Đối với các quyền mà Khách Hàng có được theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng và trong giới hạn luật định, Lavistore, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết hoặc công ty kế thừa của Lavistore hoặc người điều hành, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà thầu, nhà cung cấp của các công ty này sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát mang tính hệ quả, gián tiếp, đặc biệt nào.
  c. Khách Hàng đảm bảo sẽ không sử dụng Sản Phẩm cho các mục đích không phù hợp và sẽ chịu trách nhiệm sử dụng các kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết khi sử dụng Sản Phẩm.  Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Lavistore sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung tư vấn hoặc thông tin liên quan đến Sản Phẩm và Lavistore sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thông tin này không chính xác hoặc diễn đạt không đúng.

1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • a. Tất cả quyền, quyền sở hữu, lợi ích liên quan sở hữu trí tuệ trong tất cả các ý tưởng, hệ thống, tài liệu dạng viết, đồ họa hoặc hình thức khác liên quan đến Lavistore.vn trên trang web/ứng dụng này, tất cả chữ viết, hình vẽ, hình ảnh, hình dạng, đồ thị, và các tài liệu khác được đăng trên trang web/ứng dụng sẽ luôn là tài sản của Lavistore.  Bạn sẽ không sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, tải, gửi, chuyển, lưu trữ, chỉnh sửa, thay đổi, hoặc trưng bày công khai hoặc gửi đi nội dung hoặc bất kỳ phần nào của trang web/ứng dụng này vì bất kỳ mục đích gì mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Lavistore.
 • b. Lavistore và các bên liên quan sở hữu nhãn hiệu, lô gô, nhãn hiệu dịch vụ thể hiện trên trang web/ứng dụng/catalogue và/hoặc nhãn hiệu, lô gô, nhãn hiệu dịch vụ liên quan đến Sản Phẩm.  Khách Hàng và khách hàng viếng thăm trực tuyến không được phép sử dụng các đối tượng này mà không được sự cho phép bằng văn bản của Lavistore hoặc các bên liên quan.  Lavistore không cấp quyền hoặc cho phép bất kỳ bên nào truy cập trang web/ứng dụng này được sử dụng hoặc tái sản xuất các nhãn hiệu, lô gô này dưới bất kỳ phương thức nào và Lavistore sẽ thực thi các biện pháp cần thiết đối với các bên này để đảm bảo quyền lợi liên quan.

2. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG: Nếu việc thực hiện nghĩa vụ của Lavistore bị cản trở do sự kiện bất khả kháng (bao gồm sự cản trở gây ra bởi đại dịch, hỏa hoạn, cháy nổ, thương vong, tai nạn, bão, lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thiên tai hoặc các quy định pháp luật, mệnh lệnh, yêu cầu của chính phủ Việt Nam hoặc cơ quan nhà nước, nổi loạn, bạo động, chiến tranh, đình công, tranh chấp lao động, thiếu hụt lao động hoặc lao động có tay nghề, thiết hụt Sản Phẩm, nguyên liệu, hỏng hóc về máy móc, chậm trễ chuyển giao, các vấn đề đối với nguồn cung cấp các tiện ích thiết yếu bao gồm điện, truyền thông, mạng Internet không hoạt động, hoặc các nguyên nhân khác (tương tự hoặc không tương tự như các nguyên nhân đã nêu) nằm ngoài khả năng kiểm soát của Lavistore, Lavistore sẽ có quyền không thực hiện nghĩa vụ đó trong phạm vi ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng.

3. NỘI DUNG

 • a. Lavistore sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cung cấp trên trang web/ứng dụng là chính xác và cập nhật mới nhất.  Tuy nhiên, các thông tin này có thể bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác và Lavistore có quyền chỉnh sửa nội dung bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác này.  Trong phạm vi luật định, Lavistore không cam kết về tính chính xác hoặc hoàn thiện của thông tin trên trang web/ứng dụng này. 
 • b. Tài liệu, thông tin chứa đựng trên trang này không tạo thành sự chào mời hoặc nài ép đối với Khách Hàng. Các tài liệu, thông tin này được cung cấp nhằm mục đích giúp Khách Hàng nắm biết thông tin và có thể được điều chỉnh, xóa bỏ hoặc thay thế tại từng thời điểm tùy thuộc vào quyết định của Lavistore.

4. ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN: Lavistore có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của Lavistore.  Lavistore có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thông báo cho Khách Hàng về các sửa đổi này.  Khách Hàng có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện trước khi gửi Đơn Đặt Hàng.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • a. Các đề mục, tiểu mục trong các Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ nhằm tạo thuận lợi khi tham khảo và sẽ không có ý nghĩa trong việc giải thích và xây dựng bất kỳ điều khoản nào.
 • b. Việc Lavistore không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được xem là khước từ các quyền và biện pháp khắc phục đó.  Việc Lavistore chỉ thực hiện một hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không cản trở Lavistore trong việc thực hiện phần còn lại hoặc các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.
 • c. Nếu bất kỳ điều nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ trở thành không có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • d. Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.  Khách Hàng và Lavistore theo đây đồng ý với thẩm quyền xét xử của tòa án Việt nam đối với các vấn đề phát sinh.
   

GIÁ CẢ & KHUYẾN MẠI

 1. Trừ phi có quy định khác, giá cả Sản Phẩm sẽ được niêm yết bằng Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế GTGT và/hoặc các loại thuế hiện hành áp dụng tại từng thời điểm, nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển và/hoặc phí thực hiện đơn hàng nếu có và sẽ được hiển thị rõ tại trang thanh toán khi bạn tiến hành đặt hàng.
 2. Lavistore sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả, thông tin chi tiết, mô tả, hoặc quy cách của Sản Phẩm thể hiện trên Lavistore.vn là chính xác tại thời điểm thông tin được đưa lên hệ thống.  Tuy nhiên Lavistore có quyền điều chỉnh thông tin về giá, mô tả, hoặc quy cách Sản Phẩm mà không cần phải thông báo trước.
 3. Giá cả Sản Phẩm được giới thiệu trên Lavistore.vn là giá mua hàng trực tuyến.  Giá này có thể khác với giá Sản Phẩm thanh toán tại cửa hàng Lavistore.  Giá cả của một số Sản Phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước dựa vào sự biến động giá cả trên thị trường và các chương trình khuyến mại.
 4. Giá cả Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại sẽ luôn được hiển thị trên Lavistore.vn ngoại trừ trường hợp bị lỗi kỹ thuật. Mặc dù Lavistore sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả hiển thị trên trang web/ứng dụng là chính xác, nhưng trang web/ứng dụng có thể xuất hiện lỗi. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá của Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại mà Khách Hàng đã đặt hàng, Lavistore sẽ thông báo cho Khách Hàng và đề nghị xác nhận đơn hàng với giá đúng của Sản Phẩm. Nếu Lavistore không thể liên hệ với Khách Hàng, Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng có thể bị hủy và khoản tiền mà Khách Hàng đã thanh toán trước sẽ được hoàn lại đầy đủ cho Khách Hàng thông qua phương thức thanh toán ban đầu mà Khách Hàng đã sử dụng.
 5. Sự khác biệt giữa hóa đơn tính tiền trực tuyến/giá đặt hàng và hóa đơn tính tiền cuối cùng có thể xảy ra do tình trạng hết hàng, thay thế, ưu đãi đặc biệt và sự thay đổi giá hằng ngày.  Lavistore có quyền điều chỉnh hóa đơn cuối cùng sau khi hóa đơn tính tiền trực tuyến/giá đặt hàng đã được hiển thị hoặc truyền tải đến Khách Hàng và những điều chỉnh đó sẽ được đánh dấu trên hóa đơn cuối cùng gửi cho Khách Hàng tại thời điểm giao hàng.
 6. Trong trường hợp có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại cùng được áp dụng cho Khách Hàng đối với cùng một Sản Phẩm, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong số những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản Phẩm nhưng sẽ không được kết hợp tất cả những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản Phẩm.
 7. Lavistore có thể giới hạn hạn mức tín dụng cho Khách Hàng cá nhân và Lavistore có quyền giới hạn doanh số và số lượng Sản Phẩm, bao gồm quyền không bán hàng cho người mua để bán lại và có quyền điều chỉnh, ngừng hoặc không tiếp tục kinh doanh Sản Phẩm, việc bán hàng, hoặc khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Khách Hàng.